مسئول آموزش دانشکده


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه گریوانی

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

مسئول واحد آموزش و دبیر شورای آموزشی دانشکده پزشکی

شرح وظایف:

-دبیر شورای آموزشی دانشکده

- نظارت بر عملکرد و شرح وظایف کارشناسان آموزش

- نظارت بر برنامه های دوره های علوم پایه ، مقدمات بالین، کارآموزی و کارورزی و ... در هر نیمسال ازگروه های آموزش وهماهنگی با بیمارستانها و مراکز بهداشت

- نظارت وهماهنگی درانجام امور آموزشي دانشجويان مانند درخواست مرخصي تحصيلي, گواهي اشتغال به تحصيل, تطبيق واحد هاي گذرانده, انصراف از تحصيل, ترک تحصيل, انتقال, تغيير رشته, مهمان و... بررسي و کنترل واحد هاي گذرانده و باقيمانده دانشجويان مطابق با آرایش ترمی

- نظارت و کنترل واحد های گذرانده و باقیمانده دانشجویان مطابق با آرایش ترمی

- آشنا نمودن دانشجویان جدیدالورود با قوانین و مقررات آموزشی با همکاری اساتید مشاور

- تنظيم و اعلام برنامه امتحانات, برنامه مراقبين و ممتحنين, برگزاري امتحانات و گزارش اجراي امتحانات

- ارائه پیشنهادات در جهت ارتقاء کمی و کیفی شرایط آموزشی به معاونت آموزشی

- همکاری در اعتبار بخشی آموزشی دانشکده

- جمع بندی و تعریف دروس ترم و هماهنگی با اساتید

- جمع آوری کارکرد اساتید ( بالین علوم پایه ) و تحویل به امور هیات علمی

- پاسخگویی به نامه های دریافتی و رابط آموزشی دانشکده با دیگر واحد های دانشگاه

شماره تماس: 31513068

 جستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...