کارشناس آموزش مقطع کارورزی


سمیه بهزادفر

 

شرح وظایف:

1- كسب خط مشي و دستور العملهاي لازم از طرف مسئول مربوطه

2- انتخاب واحد و ثبت نمرات در هم آوا

3-تنظیم برنامه ها؛لاین بندی و هماهنگي و معرفي دانشجويان کارورز  به مراكز آموزش باليني

4- بازديد و تهيه گزارش از وضعيت آموزشي مراكز آموزشي و درماني

5- اجرای کامل و جامع  آزمون صلاحيت باليني به صورت برنامه ارسالی وزارتخانه

6- همكاري در برگزاري امتحانات پايان دوره علوم پايه 

10- معرفي دانشجويان نخبه و شايسته و برتر جهت شركت درالميپيادهاي علمي

11- معرفي دانشجويان برتر و افت تحصيلي به معاونت آموزشي

12- همكاري با واحد EDO جهت ارتقاء كيفيت آموزشي پزشكي عمومي

13- هماهنگي و همكاري با واحد پژوهش جهت برگزاري جلسه توجيهي براي دانشجويان پزشكي

14- هماهنگي و برگزاري جلسات توجيهي جهت دانشجويان کارورز

15- بايگاني و نگهداري نامه ها و دستور العملها و آيين نامه هاي آموزشي- اداري

16- انجام امور مربوط به درخواستهاي متقاضيان مهماني در دانشكده پزشكي يا به ساير دانشكدهاي پزشكي

18- بايگاني نامه ها و اسناد و مدارك دانشجويان در پرونده دانشجويي

19-جمع آوري كاركرد هاي بهداشت و ارائه به واحد حق التدريس دانشكده

20- گزارش مكاتبات دانشجويان به معاون آموزشي باليني

21-  بررسي كارنامه دوره های دانشجويان جهت فارغ التحصيلي و ارسال به معاونت اموزشي

22- انجام ساير اموريكه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع مي شود

23- كليه امور محوله از سوي مقام مافوق

 

شماره تماس: 31513019

کارشناس آموزش بالینی مقطع کارورزی

 جستجو
فرم مرخصی تحصیلی (۲۷۴۸ بازدید)
فرم انصراف از تحصیل (۱۳۸۲ بازدید)
فرم انتقال دائم (۱۱۹۹ بازدید)
برنامه های کلاسی (۱۱۶۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...